روزهای کاری بخش روادید
روزهای زوج هفته (دوشنبه، چهارشنبه و جمعه)
از ساعت 14 الی 16
ساعات کار بخش کنسولی (مراجعه حضوری)
از دوشنبه تا جمعه
از ساعت 9 الی 12
ساعات کار سفارت
از دوشنبه تا جمعه
از ساعت 9 صبح الی 5

گالری فیلم